ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت امور جوانان > جذب و سازماندهي > كانونها > شاخه آزاد
  اتحادیه    کمينه 

                      آيين نامه‌ اجرايي كانون جوانان هلال‌احمر « جامعه بشردوستان جوان »

 

ماده (1) : تعاريف

1-1- سازمان جوانان جمعيت هلال احمر

سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر كه در اين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود ، در اجراي بند (7) از ماده (3) اساسنامه جمعيت هلال‌احمر مصوب مورخه 8/2/1367 مجلس شوراي اسلامي جهت اداره امور جوانان جمعيت تشكيل شده است.

1-2- كانون امور جوانان جمعيت هلال‌احمر:

 كانون امور جوانان جمعيت هلال‌احمر كه در اين آيين نامه به اختصار كانون ناميده مي شود ، نهادي دانشجويي ، غير سياسي و غير دولتي است كه در جهت تلاش براي تسكين آلام بشري ، تأمين احترام انسانها ، كوشش در برقراري دوستي و تفاهم و صلح پايدار ميان ملتها و همچنين حمايت از زندگي و سلامت انسانها ، در قالب ضوابط اين آيين نامه به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر در مراكز مربوط به امور جوانان جمعيت هلال‌احمر در شعب سراسر كشور تشكيل مي شود.

 

ماده (2) : اهداف و وظايف كانون

2-1- اهداف

الف ) جذب و تربيت جوانان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه به ويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غير مترقبه

ب) تقويت حس مشاركت جويي و نيكو كاري در بين جوانان  و كمك به وفاق و همدلي بين قشر جوان با اقشار مختلف جامعه به ويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده

ج ) همكاري در امر گفتگوي تمدنها و فرهنگها

د) توسعه مشاركت جوانان در تصميم سازيها ، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان

ه)كمك به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انساني

و ) بستر سازي مناسب در جهت تداوم و استمرار همكاري دانشجويان با هلال احمر

ز) كوشش در جهت تبيين و شناساندن وظايف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مراكز امور جوانان

ح) همكاري داوطلبانه در فعاليتهاي فوق برنامه براي جوانان

2-2- وظايف

الف) عضو گيري از بين جوانان داوطلب

ب) برنامه ريزي جهت آموزش دانشجويان و آماده نمودن آنان براي شركت در فعاليتهاي امدادي ، اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي عام المنفعه و ساير برنامه هاي سازمان

ج) ارائه خدمات اجتماعي به جوانان در چارچوب اهداف و برنامه هاي سازمان

د ) جلب همكاري مردم و نهادها از طريق شناساندن اهداف و معرفي فعاليتهاي جمعيت هلال احمر

ه) برنامه ريزي و اجراي طرحهاو پروژه ها ي علمي و عملي متناسب با برنامه هاي سازمان و با توجه به نيازهاي فرهنگي ، اجتماعي با رويكرد توسعه فرهنگ كار وتلاش

و) بررسي و برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از توانايي و استعداد جوانان در گسترش فرهنگ صلح ، تفاهم و ديگر ارزشها و مفاهيم والاي انساني و الهي

ز ) برگزاري فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي

 

ماده (3) : اركان

- مجمع عمومي

- شوراي اجرايي

- دبيركانون

 

4-1- مجمع عمومي:

اين مجمع كه متشكل از اعضاي كانون است با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

وظايف مجمع عمومي :

الف ) انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و علي البدل كانون

ب) استماع گزارش فصلي كانون كه توسط دبير و يا اعضاي شورا ارائه مي گردد

ج ) بررسي عملكرد كانون و ارائه طريق در خصوص فعاليتها

 

تبصره1 – مجمع عمومي چهار بار در سال تشكيل خواهد شد . بار اول در نيمه اول آبانماه كه علاوه بر موارد فوق به باز سازي اعضا و گروه بندي و سازماندهي اعضا جديد و برگزاري انتخابات خواهد پرداخت ، بار دوم در نيمه دوم بهمن و بار سوم در ارديبهشت مصادف با هفته هلال احمر وبار چهارم در دهه آخر خرداد همزمان با شروع فعاليتهاي تابستاني

تبصره 2: جلسات فوق العاده مجمع عمومي بر حسب ضرورت و بنا به پيشنهاد دبير كانون و تأييد رييس شعبه جمعيت در شهرستان تشكيل مي شود.

 

4-2- شوراي اجرايي :

 جمعي است متشكل از 5 نفر از اعضاي اصلي كه براي مدت يكسال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

تبصره (1) اعضاي علي البدل شوراي اجرايي 2 نفرخواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

تبصره (2) جلسات رسمي شوراي اجرايي هر 15 روز يكبار و با حضور حداقل سه عضو كه يكنفر آنها دبير مي باشد تشكيل و تصميمات آن با تصويب اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود . اعضاي علي البدل بدون حق راي مي تواند در جلسات رسمي شورا حاضر و نظرات مشورتي خود را به شورا ارائه نمايند.

تبصره (3) در صورتي كه اعضاي شوراي اجرايي بدون عذر موجه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي در جلسات شركت ننمايند از عضويت شورا محروم خواهند شد در اين صورت اولين عضو علي البدل به عنوان عضو اصلي شورا جايگزين مي‌شود.

تبصره (4) هريك از اعضاي شوراي اجرايي موظفند به عنوان سرگروه مسئوليت يكي از گروههاي كانون را بپذيرند و در خصوص عملكرد گروه تحت سرپرستي خود در قبال شوراي اجرايي و مسئولين ذيربط پاسخگو باشند.

 

وظايف شوراي اجرايي :

الف) انتخاب و پيشنهاد دو نفر از اعضاي شوراي اجرايي كانون به منظور انتخاب يك نفر از انها به عنوان دبيركانون

ب)تصويب برنامه پيشنهادي گروههاو تهيه تقويم اجرايي فصل اينده كانون با توجه به مصوبات مجمع عمومي مطابق با برنامه هاي سازمان

د) تهيه برنامه هادر جهت تحقق اهداف كانون

ه) نظارت بر سازماندهي گروهها

و)برنامه ريزي براي عضوگيري از بين داوطلبان و انجام امور جاري كانون با تقسيم مسئوليت بين اعضاي شورا

ز) همكاري با مسئولين جمعيت و برنامه ريزي جهت حضور فعال در برنامه ها وجلسات سازمان جوانان

ح ) تهيه گزارش عملكرد كانون به منظور ارائه به مجمع عمومي و مسئولين ذيربط وبرنامه ريزي در جهت تشكيل جلسات مجمع عمومي

 

3-5- شرايط عضويت در شوراي اجرايي:

1- داشتن حداقل 18 سال

2- داراي حداقل 2 سال سابقه عضويت در كانون

3- خوشنامي و داراي حسن شهرت

4 – تأييد رئيس شعبه جمعيت

تبصره : در بدو تأسيس كانون شرط سابقه عضويت منتفي است.

 

3-6-دبيركانون:

دبيركانون فردي است كه از بين دو نفر اعضاي اصلي شوراي اجرايي و با راي اكثريت نسبي اعضاي آن شورا تعيين شده وپس از تأييد رئيس جمعيت شعبه مربوطه به جمعيت استان معرفي مي گردد. تا پس از تأييد معاون امور جوانان جمعيت استان ابلاغ دبير توسط  مدير عامل جمعيت استان  براي ايشان صادر مي گردد.

تبصره: از بين دو نفر منتخب شوراي اجرايي براي دبيري كانون، نفردوم به عنوان جانشين دبير خواهد بود.

 

3-7- وظايف دبيركانون:

الف) اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي به عنوان مسئول اجرايي كانون

ب)ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سازمان جوانان ومعاون امور جوانان و شوراي اجرايي كانون

ج) پيشنهاد هزينه هاي مورد نياز كانون با هماهنگي شوراي اجرايي و رئيس شعبه جمعيت در قالب برنامه هاي مصوب

ه ) پيگيري برنامه ها و فعاليتهاي مختلف گروهها و نظارت برحسن اجراي انها

و) ايجاد هماهنگي بين فعاليت گروهها و ارتباط مستمر با سرگوهها و اعضا

ز) تعيين زمان جلسات شورا ، تشكيل جلسات و حضور فعال درآنها

ح) اهتمام به تشكيل جلسات مجمع عمومي با همكاري اعضاي شوراي اجرايي و هماهنگي مسئولين ذيربط

ط) ارائه برنامه هاي كانون به جمعيت جهت تصويب در شوراي جوانان جمعيت ودريافت برنامه هاي مصوب كانون از مسئولين جمعيت ، جهت اجرا در كانون امورجوانان

ط) پاسخگويي در قبال حسن اجراي فعاليتهاي كانون به سازمان جوانان ، معاونت دانشجويي ، شوراي اجرايي و اعضا

تبصره :اعتبار فعاليتهاي كانون از سوي جمعيت هلال احمر شهرستان در قالب برنامه هاي مصوب تأمين و انجام هزينه هاي مربوطه پس از پيشنهاد دبير كانون و تأييد رئيس شعبه جمعيت از طريق امور مالي و كار پرداز جمعيت لازم الاجرا مي باشد..

 

ماده (4) : هيأت نظارت

به منظور انجام وظايف مقرر در آيين نامه عضويت و مقررات مربوط به كانون ، هيأت نظارت در هر كانون با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مي شود:

5-1- تركيب هيأت نظارت كانون :

الف ) نماينده معاون امور جوانان جمعيت در مركز استان و نماينده رئيس شعبه جمعيت در شهرستان

ب) اولين عضو علي البدل منتخب مجمع عمومي كانون

ج )يك نفر از اعضاي كانون به انتخاب شوراي اجرايي و تأييد مدير عامل جمعيت استان

 

4-2- وظايف هيئت نظارت كانون:

الف)تهيه گزارش از نحوه عملكرد كانون و تسليم ان به مسئولين جمعيت و مركز امور جوانان

ب) بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش ارائه شده شوراي اجرايي به مجمع عمومي

ج) در صورت لزوم شركت در جلسه شوراي اجرايي بدون حق راي

د ) پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده به شوراي جوانان شهرستان يا استان

تبصره- هيأت نظارت حق دخالت در امور اجرايي كانون ندارد.

 

ماده (5 ) : ساختار كانون

5-1- كانون :

كانون در هر شعبه جمعيت يا مركز امور جوانان با حداقل 47 نفر رسميت مي يابد.

تبصره : شعب يا مراكزي كه تعداد آنها به حداقل مذكور نرسيده باشد بايد تلاش نمايند تا حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اي آيين نامه حد نصاب لازم را كسب نمايند . در غير اين صورت فعاليت جوانان در اين گونه شعب رسميت نخواهد داشت.

5-2-گروه:

ساختار هر كانون مركب از چهار گروه است كه اعضاي آن تحت عناوين زير در تيمهاي مربوطه سازماندهي مي شوند:

* گروه تسكين آلام بشري

* گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها

* گروه صلح و دوستي وتفاهم

* گروه تأمين احترام انسانها

 

5-3-تعداد اعضاي گروه :

حداقل تعداد اعضاي يك گروه 41 نفر است كه سرگروه آن عضو شوراي اجرايي كانون بوده و توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود . سرگروه مي تواند يك نفر را از بين اعضاي گروه به عنوان معاون گروه انتخاب نمايد .

 

5-4- نحوه تشكيل گروه :

پس از تشكيل مجمع عمومي و انتخاب اعضاي شوراي اجرايي تعداد 40 نفر اول كه به عضويت كانون در آمدهاند به همراه سر گروه به عنوان گروه ( تسكين آلام بشري )سازماندهي مي شوند، هرگاه تعداد اعضاي كانون از 41 نفر تجاوز نمايد تا 51 نفر جزء همان گروه اول محسوب مي شوند ، وبه محض آن كه تعداد اعضاي كانون به 52 نفر رسيد 10 نفر از آنها جدا شده و تيم اول از گروه دوم را تحت عنوان ( صلح ودوستي وتفاهم ) به سرگروهي يك نفر از اعضاي شوراي اجرايي تشكيل مي دهند. با عضويت اعضاي جديد تيمهاي بعدي گروه تشكيل شده تا زماني كه گروه به حداقل حد نصاب لازم برسد ساير گروهها به همين منوال تشكيل خواهند شد.

تبصره : در شعب يا مركزي كه نتوانند بيش از 47 نفر را در يك كانون جذب نمايند ، مجمع عمومي تشكيل و 5 نفر را به عنوان عضو اصلي و 2 نفر را به عنوان عضو علي البدل شوراي اجرايي انتخاب مي نمايد و 40 نفر بقيه در 4 گروه 10 نفره سازماندهي مي شوند.

 

5-5- تيم:

هر گروه حداقل از چهار تيم تشكيل مي شود كه پس از سازماندهي اعضادر گروهها به ازاء هر 10 نفر اعضاي گروه يك تيم تشكيل خواهد شد .سرگروه مي تواند يك نفر را از بين اعضاي تيم به عنوان سر تيم انتخاب نمايد.

تبصره : تعداد تيمهاي گروه محدود نمي باشد منوط به اين كه در هر كانون چهار گروه و هر گروه با حداقل چهار تيم تشكيل شده باشد.

 

 « ساختار تشكيلاتي كانون جوانان هلال‌احمر »

 

 

ماده (6): عضويت

عضو ، جوان داوطلبي است كه آمادگي خود را براي انجام خدمات بشردوستانه، امدادي و عام المنفعه در جهت تحقق اهداف كانون اعلام داشته و خدمات خود را از روي ميل ورغبت بدون هيچگونه چشم داشتي و با اين اعتقاد كه براي اجتماع سودمند است ارائه نموده ودر فعاليتهاي جمعي مشاركت مي نمايد.

تبصره : عضويت در سازمان جوانان مطابق با ماده (6) اساسنامه جمعيت هلال احمر مي باشد كه به استناد آن «هركس از زن و مرد و كوچك وبزرگ بدون ملاحظات سياسي ، مذهبي ، نژادي وبا رعايت اين اساسنامه مطابق آيين نامه عضويت جمعيت مي تواند عضو جمعيت گردد»

 

 

6-1-وظايف عضو :

-  پذيرش عضويت در يكي از گروه هاي چهارگانه

- حضور فعال در فعاليتهاي امدادي و عام المنفعه

- مشاركت در ارائه برنامه هاي مرتبط با فعاليت گروه و اهداف جمعيت

- شركت در برنامه هاي آموزشي هلال‌احمر

- شركت فعال در فعاليتهاي گروهي از قبيل : مسابقات ، گردهمايي‌ها ، اردوها ، مانورها و...

- مشاركت فعال در برگزاري انتخابات مجمع عمومي

- شركت منظم در جلسات مجمع عمومي و برنامه هاي جمعي

 

6-2- شرايط عضويت :

- تكميل فرم عضويت و اعلام آمادگي براي انجام فعاليتهاي هلال‌احمر

- پايبندي به اهداف و وظايف جمعيت هلال‌احمر و اثبات آن در عمل

تبصره : حداكثر سن براي عضويت در شاخه امور جوانان 29 سال مي باشد كه عضو پس از آن در صورت تمايل مي تواند به عضويت سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر در آيد.

 

ماده (7) : خط مشي اجرايي گروه ها

7-1- خط مشي عمومي گروه هاي چهارگانه در جهت ارائه خدمات امدادي:

آمادگي براي مقابله با سوانح و ارائه خدمات امدادي در حوادث طبيعي و غير مترقبه به عنوان يكي از دو وظيفه اصلي سازمان جوانان ( در كنار خدمات عام المنفعه ) وظيفه عمومي همه اعضاي متشكل در گروه ها محسوب مي گردد.

7-2- خط مشي امداي تمام گروه ها عبارت است از :

- ارائه كمكهاي اوله به مصدومين و آسيب ديدگان از حوادث

- شركت فعال در عمليات امداد و نجات با امادگي قبلي از طريق فراگرفتن آموزشهاي امدادي لازم

- كمك رساني به آسيب ديدگان از طريق جمع اوري و توزيع كمكهاي مردمي با حضور در مناطق اسيب ديده

- حضور فعال در مانورهاي امدادي جمعيت

- آمادگي براي امدادرساني در عرصه هاي بين المللي

 

7-3- خط مشي اختصاصي گروههاي چهارگانه در جهت ارائه خدمات عام المنفعه:

ارائه خدمات عام المنفعه يكي از دو وظيفه اساسي سازمان جوانان است كه اعضاي متشكل در گروههاي چهارگانه با توجه به اهداف جمعيت و تحت عنوان گروه مربوطه داراي خط مشي اختصاصي بدين شرح مي باشند.

(الف) خط مشي اجرايي گروه تسكين آلام بشري :

- شناسايي و ارتباط با مراكز خدماتي و حمايتي مرتبط با نيازمندان ، آسيب ديدگان و بيماران خاص

- شناسايي افراد يا خانواده هاي آسيب پذير در زمينه هاي مختلف ( شامل افراد بي بضاعت ، بيماران ، ايتام و ... )

- ارائه خدمات اجتماعي در جهت تسكين آلام بشري آوارگان ، پناهندگان مرضي و معلولين

- معرفي روشهاي زندگي مسئولانه به جوانان در قبال دردها ، مصائب ، رنجها و مشكلات مردم

- تلاش براي رفع معضلات اجتماعي جوانان و جامعه از قبيل اعتياد ، فرار جوانان از خانواده و ...

- التفات به حساسيتهاي روحي ورواني نيازمندان در زمان ارائه خدمات اجتماعي با توجه به اصل كمك بدون منت در جهت حفظ حرمت و شأن انساني

(ب ) خط مشي اجرايي گروه تأمين احترام انسانها :

- حفظ حرمت و شأن انساني افراد ، بدون هرگونه تبعيض اعم از رنگ ، نژاد ، جنس ، زبان ، سن و...

- بزرگداشت خاطره فداكاريها و ايثارگري شهدا ، جانبازان ، آزادگان و امدادگران و تكريم از خانواده هاي آنان

- برقراري ارتباط با دانشمندان ، فرزانگان ، اقشار و صنوف خدمتگزار و افرادنيكو كار و خير به منظور تقدير و تكريم از ارزشهاي انساني و معنوي آنان

- تلاش براي حفظ حرمت و تأمين احترام اسراي جنگي و دفاع از حقوق حقه آنان و مخالفت با هرگونه شكنجه ، مجازات و يا رفتارهاي ضد انساني و تحقير آميز با آنان

- بازديد و دلجويي از خانواده هاي زندانيان به طور عموم و تلاش در رفع مشكلات آنان

- تشويق جوانان به الگو پذيري در رفتار ومنش انساني و تأسي به الگوهاي متعالي (اسوه هاي حسنه ) و بهره گيري از تجارب آنان در ايجاد فضاي معنوي و انساني در جامعه

 

(ج) خط مشي اجرايي گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها

- كمك به امر بهداشت جسمي و رواني جوانان و جامعه

- كمك به امر بهداشت اردوگاههاي آوارگان و مناطق آسيب ديده از حوادث

- تلاش درجهت توسعه فضاهاي سبز و كمك به امر درختكاري

- تلاش در جهت حفظ محيط زيست

- اشاعه ورزش خصوصاً ورزش همگاني

كمك به امر پيشگيري از بيماريهاي واگيردار مانند : ايدز ،هپاتيت و بيماريهاي خاص

-         معرفي شيوه هاي كسب و كار و تلاش با ارائه مشاوره شغلي و معرفي مشاغل و حرف گوناگون براي اعضاء در جهت ايجاد شور ونشاط براي تلاش وسازندگي مفيد و پرهيز از بيكاري و نيفتادن به دام اعتياد و فساد

 

( د ) خط مشي اجرايي گروه صلح ودوستي و تفاهم:

- تلاش براي ايجاد وفاق و همدلي بين افراد ، اقوام و گروههاي مختلف با برگزاري مراسم پيمان دوستي وبرادري

- ايجاد رابطه دوستانه و صميمانه بين جوانان عضو و همسالان انان در داخل و خارج كشور به منظور تعميم و تقويت روحيه سلم وصفا

- ارتباط با گروههاي مدافع صلح جهاني براي تقويت همدلي و همنوايي و همراهي در جهت همزيستي و حيات مسالمت اميز و حفظ و حراست از صلح و امنيت جهاني

- معرفي آثار سوء تعصبات جاهلانه و كينه توزانه و اختلاف و كدورتهاي قومي ، قبيلگي و تلاش براي حل آنها

- ترويج فرهنگ صلح ودوستي در جامعه از طريق گوناگون مانند برنامه هاي ورزشي ، برگزاري همايشها ، راهپيمايي و ...

- اشاعه اصول تعاون و نيكو كاري بين مردم

- تبليغ صفات پسنديده و اخلاق شايسته در جهت تقويت دوستي

- معرفي شيوه هاي حفظ حرمت ف حقوق و وظايف دوستان نسبت به يكديگر

- ترويج روحيه همبستگي ف سازگاري و اتفاق جمعي در جامعه

- شناسايي و استفاده از ميراث فرهنگي ايران وجهان در جهت صلح ودوستي و تفاهم

ماده (8 ) : ارتقاء عضويت

مراحل نحوه و شرايط ارتقاء عضويت براساس آيين نامه عضويت سازمان جوانان مي باشد كه به طور جداگانه تدوين و ابلاغ مي گردد.

 

ماده( 9) : كارت عضويت

كارت عضويت نشانگر هويت عضو در سازمان جوانان است كه متناسب با هر شاخه فعاليت و رده عضويت صادر مي شود.

 

9-1- نحوه دريافت كارت عضويت :

اعضاي شاخه با سازماندهي در گروه هاي مربوطه و كسب تعاليم لازم و احراز شايستگي ،باقرائت سوگند نامه عضويت وفاداري خود را در جهت تلاش براي تحقق هدفهاي سازمان اعلام داشته و به عضويت عادي سازمان پذيرفته مي شوند و پس از آن براي آنه كارت عضويت صادر مي شود.

 

9-2- مدت اعتبار كارت :

كارت عضويت داراي يكسال اعتبار بوده كه هر ساله پس از انتخابات و سازماندهي جديد ومتناسب با رده عضويت تمديد مي گردد. هر عضو در صورتيكه بيش از 6 ماه بدون دليل موجه ارتباط خود را با سازمان قطع نمايد و يا به هر دليل از عضويت در سازمان حذف گردد كارت او از درجه اعتبار ساقط مي شود.

 تبصره : اعضا پس از دريافت كارت عضويت مي توانند علايم سازمان جوانان هلال‌احمر را بر روي لباس خود بكار ببرند.

ماده‌ ( 10) : سوگند نامه عضويت  

« من به عنوان عضو سازمان جوانان هلال‌احمر به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم تا با در پيش گرفتن طريق مهرورزي و نوع دوستي براي تسكين آلام بشري و تأمين احترام انسانها از هيچ تلاشي فروگذار ننمايم . من با احترام به اصول اساسي صليب سرخ و هلال‌احمر با خداي خود پيمان مي بندم ، صداقت وراستي را سرلوحه اعمال خويش قرار دهم وبراي برقراري دوستي وتفاهم و صلح پايدار ميان ملتها بكوشم . من به عنوان عضوي وفادار به ارزشهاي والاي انساني سوگند ياد ميكنم كه با تأسي از فداكاريها واز خود گذشتگيها ي انسانهاي بزرگ، از زندگي و سلامت انسانها حمايت نمايم ودر اين راه بدون هيچگونه تبعيضي به همه آنان ياري رسانم . خداوندا مرا توفيق ده تا به پيماني كه با تو بسته ام در همه احوال وفادار بمانم ».

 

ماده (11) : لباس اعضا

11-1- لباس اعضا به صورت متحدالشكل در سازمان جوانان استفاده مي شود كه به تناسب شاخه هاي فعاليت متنوع مي باشد.

11-2- تركيب ورنگ لباس اعضا به پيشنهاد رئيس سازمان جوانان به تصويب شوراي عالي جوانان جمعيت خواهد رسيد.

11-3- كليه اعضاي فعال و ويژه كه سمت دبير يا سر گروهي را در كانون دارا مي باشند ، موفق به دريافت لباس مي شوند.

 

ماده (12): حق عضويت

حق عضويت مبلغي است كه عضو به منظور مشاركت در فعاليتهاي امدادي و عام المنفعه به سازمان جوانان پرداخت مي نمايد ، سقف و نحوه پرداخت حق عضويت مطابق با تصميم مراجع مسئول در جمعيت مي باشد كه طي دستورالعمل مربوطه ابلاغ خواهد شد .

ماده (13): ساير موارد

1- تصميمات و مصوبات گروه ها ، مجمع عمومي و شوراي اجرايي كه بر اساس اين آيين نامه تشكيل مي شوند نبايد با اساسنامه ، آيين نامه و دستورالعمل هاي جمعيت هلال‌احمر و سازمان جوانان مغايرت داشته باشد.

2- دستورالعملهاي مربوط به فعاليت اعضا در خصوص جذب و سازماندهي ، آموزش ، امور فرهنگي ، اجتماعي و ... به طور جداگانه توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

3- مواردي كه در اين آين نامه مسكوت مانده است حسب مورد توسط سازمان جوانان جمعيت تهيه و ابلاغ مي شود .

4 – در كليه شعب جمعيت لازم است محلي براي فعاليتهاي كانون مشخص شود تا اعضا تحت عنوان كانون فعاليت هاي خود را درآنجا متمركز نمايد . اولويت تشكيل كانون براي شعبي خواهد بود كه مكاني به منظور استقرار كانون اختصاص دهند.

5 – اين آيين نامه در (13)ماده و(15) تبصره تصويب و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد.

 

 

 

 

شنبه 28 دي 1398
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.