ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت امور جوانان > جذب و سازماندهي > كانونها > شاخه دانش آموزي
  اتحادیه    کمينه 

آيين نامه‌عضويت شاخه دانش آموزي هلال‌احمر مدارس و مراكز آموزشي

 

ماده (1) : تعاريف

1-1- سازمان جوانان جمعيت هلال احمر

سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر كه در اين آيين نامه به اختصار سازمان ناميده مي شود ، در اجراي بند (7) از ماده (3) اساسنامه جمعيت هلال‌احمر مصوب مورخه 8/2/1367 مجلس شوراي اسلمي جهت اداره امور جوانان جمعيت تشكيل شده است.

1-2- شاخه دانش آموزي جمعيت هلال‌احمر:

 شاخه دانش آموزي جمعيت هلال‌احمر كه در اين آيين نامه به اختصار شاخه ناميده مي شود ، نهادي دانشجويي ، غير سياسي و غير دولتي است كه مطابق با توافقنامه بين وزارت آموزش وپروش وجمعيت هلال‌احمر تشكيل شده و بر اساس مفاد اين آيين نامه در مدارس و مراكز آموزشي به فعاليت مي پردازد.

1-3-: عضو:

عضو ، جوان داوطلبي است كه آمادگي خود را براي انجام خدمات بشردوستانه، امدادي و عام المنفعه در جهت تحقق اهداف كانون اعلام داشته و خدمات خود را از روي ميل ورغبت بدون هيچگونه چشم داشتي و با اين اعتقاد كه براي اجتماع سودمند است ارائه نموده ودر فعاليتهاي جمعي مشاركت مي نمايد.

1-4-گروه:

گروه، جمعي است از اعضاي هر واحد آموزشي كه تحت عنوان شاخه دانش آموزي هلال احمر در محدوده هر يك از عناوين چهارگانه زير فعاليت مي­نمايد:

گروه تسكين آلام بشري

گروه صلح و دوستي و تفاهم

گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها

گروه تامين احترام انسانها

1-5-مجمع عمومي:

مركب از اعضاي هر واحد آموزشي است كه مطابق اين آئين نامه به منظور تصميم­گيري و نظارت بر فعاليتها و همچنين انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و ارائه رهنمودهاي لازم تشكيل مي­شود.

1-6- شوراي اجرايي شاخه:

جمعي است مركب از سرگروهها، دبير و اعضاي علي­البدل هر واحد آموزشي كه مطابق مفاد اين آئين نامه براي مدت يكسال توسط مجمع عمومي انتخاب مي­شوند.

1-7- عضويت عادي:

مرحله­اي است از عضويت كه با اعلام آمادگي عضو براي فعاليت شروع مي­شودو زمان آن براي ارتقاء به مرحله بعد تا كسب شرايط لازم مطابق اين آئين­نامه ادامه مي­يابد.

1-8- عضويت فعال:

مرحله­اي براي عضو است كه پس از طي دوران عضويت عادي و كسب شرايط خاص مطابق اين آئين نامه حاصل مي­شود.

 

ماده (2) اهداف ووظايف شاخه دانش­آموزي هلال احمر:

2-1- اهداف

- جذب وتربيت دانش­آموزان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه به ويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غير مترقبه

- تقويت حس مشاركت جويي و نيكو كاري در بين جوانان دانش­آموزي وكمك به وفاق وهمدلي بين قشر دانش­آموز با اقشار مختلف جامعه به ويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده

- همكاري در امر گفتگوي تمدنها و فرهنگها

- توسعه مشاركت دانش­آموزان در تصميم سازيها ، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان

- كمك به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انساني

-  بستر سازي مناسب در جهت تداوم و استمرار همكاري دانش­آموزان با هلال احمرپس از فراغت از تحصيل  

2-2- وظايف

- عضو گيري از بين دانس­آموزان داوطلب مطابق با برنامه­هاي سازمان جوانان

- تشكيل مجمع عمومي اعضا و برگزاري انتخابات به منظور انتخاب اعضاي شوراي اجرايي

- سازماندهي اعضا در گروههاي بشر دوستانه مطابق ساختار تشكيلاتي ارائه شده در اين آئين نامه

- آموزش اعضا به منظور ايجاد آمادگي در آنان جهت ارائه خدمات امدادي و عام­المنفعه

- ايجاد فضاي مناسب در جهت تحكيم دوستي، صلح و تفاهم در جامعه و در بين اعضاء

- تلاش براي تسكين آلام بشري و تأمين احترام انسانها ، حمايت از زندگي و سلامت انسانها در راستاي فعاليتهاي بشردوستانه جمعيت

- جلب همكاري مردم و نهادها از طريق شناساندن اهداف ومعرفي فعاليتهاي جمعيت هلا‌ل احمر

- ارائه خدمات اجتماعي به اعضاي آسيب پذير در چهار چوب اهداف و برنامه هاي سازمان جوانان

-  برگزاري فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي  

 

 

ماده(3): اركان شاخه دانش­آموزي هلال احمر:

3-1- اركان شاخه عبارت است از:

- مجمع عمومي

- شوراي اجرايي

- دبيرخانه

3-2- مجمع عمومي:

اين مجمع كه متشكل از اعضاي شاخه دانش­آموزي هلال احمر در هر واحد آموزشي مي­باشد با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با تصويب رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

3-3- وظايف مجمع عمومي :  

-  انتخاب اعضاي اصلي شوراي اجرايي و اعضاي علي البدل

 - استماع گزارش فصلي شاخه كه توسط دبير و يا اعضاي شورا ارائه مي گردد.

-  بررسي عملكرد شاخه و ارائه طريق در خصوص فعاليتها

 

تبصره1 – مجمع عمومي سه بار در سال تشكيل خواهد شد . بار اول در نيمه اول آبانماه كه علاوه بر موارد فوق به باز سازي اعضا و گروه بندي و سازماندهي اعضاي جديد و برگزاري انتخابات خواهد پرداخت ، بار دوم در نيمه دوم بهمن و بار سوم در ارديبهشت مصادف با هفته هلال احمر.

تبصره 2: زمان و نحوه فراخوان عضويت و نيز شيوه برگزاري انتخابات مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان جوانان تهيه و ابلاغ مي­شود.

3-4- شوراي اجرايي :

 جمعي است متشكل از 5 نفر از اعضاي اصلي كه براي مدت يكسال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

3-5- وظايف شوراي اجرايي :

-  انتخاب و پيشنهاد دو نفر از اعضاي شوراي اجرايي شاخه به منظور انتخاب يك نفر از انها به عنوان دبير

- تصويب برنامه پيشنهادي گروهها و تهيه تقويم اجرايي فصل آينده شاخه

-  تهيه برنامه­هادر جهت تحقق اهداف شاخه

-  نظارت بر سازماندهي گروهها

- برنامه ريزي براي عضوگيري از بين داوطلبان و انجام امور جاري شاخه با تقسيم مسئوليت بين اعضاي شورا

-  همكاري با اولياي امور و مربي و برنامه­ريزي جهت حضور فعال در برنامه­ها و جلسات سازمان جوانان

-  تهيه گزارش عملكرد شاخه به منظور ارائه به مجمع عمومي و مسئولين ذيربط

-  برنامه ريزي در جهت تشكيل جلسات مجمع عمومي

تبصره (1) اعضاي علي البدل شوراي اجرايي 2 نفرخواهد بود كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

تبصره (2) جلسات رسمي شوراي اجرايي هر 15 روز يكبار و با حضور حداقل سه عضو كه يكنفر آنها دبير مي باشد تشكيل و تصميمات آن با تصويب اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود . اعضاي علي البدل بدون حق راي مي تواند در جلسات رسمي شورا حاضر شوند.

تبصره (3) به منظور راه­اندازي اوليه و تجديد فعاليت دانش­آموزي هلال احمر در هر واحد آموزشي و نيز نظارت بر عضو­گيري و برگزاري انتخابات مجمع عمومي در اولين جلسه، از بين خود سه نفر كه نامزد انتخابات براي عضويت در شوراي اجرايي نباشند را به عنوان كميته اجرايي برگزاري انتخابات تعيين و با نظارت مدير مدرسه و مربي هلال احمر به انجام انتخابات پرداخته و پس از انجام انتخابات و تشكيل شوراي اجرايي به كار آنان پايان داده مي­شود..

تبصره (4) هريك از اعضاي شوراي اجرايي موظفند به عنوان سرگروه مسئوليت يكي از گروههاي مربوط را پذيرفته و در خصوص عملكرد گروه تحت سرپرستي خود در قبال شوراي اجرايي و مسئولين ذيربط پاسخگو باشند.

تبصره(5)در مدارس مقطع ابتدايي شوراي اجرايي تشكيل نمي­شود. امور اجرايي توسط مربي بين سرگروهها تقسيم مي­گردد و مربي ضمن هدايت اعضاء بر عملكرد آنان نظارت خواهد داشت.

تبصره(6) شاخه دانش آموزي در واحدهاي آموزشي اي كه تشكيل مي شود مشمول انحلال نمي گردند؛ اما در صورت تخطي جمعي اعضاي شوراي اجرايي و مغايرت تصميمات آنان با اساسنامه سازمان و مقررات مدرسه ، به پيشنهاد واحد آموزشي مربوط و كارشناس هلال‌احمر در سازمان دانش آموزي وتأييد رئيس شعبه جمعيت هلال‌احمر در شهرستان ، شوراي اجرايي تا برگزاري انتخابات مجدد مجمع عمومي تعطيل و با پيشنهاد كارشناس هلال‌احمر و تأييد رئيس شعبه جمعيت يك نفر از اعضاي مجمع عمومي به عنوان دبير موقت تعيين و معرفي مي شود. نامزدي اعضاي شوراي اجرايي سابق در انتخابات بعدي براي عضويت در شوراي اجرايي جديد به پيشنهاد مدير واحدآموزشي و تأييد كارشناس هلال‌احمر بلامانع است .

 

3-6-دبيرشاخه دانش آموزي هلال‌احمر در واحد آموزشي:

دبير فردي است كه از بين دو نفر اعضاي اصلي شوراي اجرايي و با راي اكثريت نسبي اعضاي آن شورا تعيين شده وپس از تأييد مدير واحد آموزشي و كارشناس هلال‌احمر جهت دريافت ابلاغ دبيري به رئيس جمعيت شهرستان معرفي مي شود..

تبصره: از بين دو نفر منتخب شوراي اجرايي براي دبيري پس از انتخاب نفراول به عنوان دبير، نفردوم به عنوان جانشين دبير خواهد بود.

 3-7-وظايف دبير:

-  اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي به عنوان مسئول اجرايي شاخه

- ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سازمان جوانان ، مديريت مدرسه و شوراي اجرايي شاخه

-  دريافت اعتبار مالي از مربي و مديريت مدرسه و هزينه آن با هماهنگي آنان و اعضاي شوراي اجرايي براي برنامه­هاي مصوب

- نظارت بر هزينه­هاي مالي گروهها و ارائه گزارش عملكرد مالي آنان به مربي وجمعيت

-  پيگيري برنامه ها و فعاليتهاي مختلف گروهها و نظارت برحسن اجراي انها

 - ايجاد هماهنگي بين فعاليت گروهها و ارتباط مستمر با سرگروهها و اعضا

-  تعيين زمان جلسات شورا ، تشكيل جلسات و حضور فعال درآنها

-  اهتمام به تشكيل جلسات مجمع عمومي با همكاري اعضاي شوراي اجرايي وبا همكاري مربي

-  ارائه برنامه هاي شاخه به جمعيت شهرستان جهت تصويب در شوراي جوانان جمعيت ودريافت برنامه­هاي مصوب و اجراي آن در محيط مدرسه و خارج از آن با هماهنگي مدير و مربي واحدآموزشي

تبصره(1) :اعتبار فعاليتهاي شاخه از سوي  جمعيت هلال احمر شهرستان در قالب برنامه هاي مصوب تأمين و مطابق شيوه نامه اجرايي في مابين سازمان جوانان و سازمان دانش آموزي جهت هزينه هاي مربوط به شاخه  در اختيار مربي قرار مي گيرد.

 

ماده (4) : عضويت

عضويت در سازمان جوانان مطابق با ماده (6) اساسنامه جمعيت هلال احمر مي باشد كه به استناد آن«هركس از زن ومرد ، كوچك وبزرگ بدون ملاحظات سياسي ، مذهبي و نژادي مي تواند عضو جمعيت گردد».

 

4-1-وظايف عضو:

- پذيرش عضو در يكي از گروههاي چهارگانه

- حضور فعال در فعاليتهاي امدادي و عام المنفعه

- مشاركت در ارائه برنامه هاي مرتبط با فعاليت گروه و اهداف جمعيت

- شركت در برنامه هاي آموزشي هلال‌احمر

- شركت فعال در فعاليتهاي گروهي از قبيل : مسابقات ، گردهمايي ها ، اردوها ف مانورها و ...

- مشاركت فعال در برگزاري انتخابات مجمع عمومي

- شركت منظم در جلسات مجمع و برنامه هاي جمعي

 

4-2- شرايط عضويت :

- دانش آموز واحد آموزشي مربوط باشد.

- فرم عضويت داوطلبي در شاخه دانش آموزي هلال‌احمر را تكميل و آمادگي خود را براي انجام فعاليتهاي هلال‌احمر اعلام كرده باشد.

- پايبندي خود را به اهداف و وظايف جمعيت هلال‌احمر اعلام و در عمل اثبات نمايد.

تبصره:حداكثر سن براي عضويت در شاخه دانش آموزي 18 سال مي باشد واعضا در صورت تمايل مي ­توانند پس از آن و تا سن 29 سالگي در ساير شاخه هاي فعاليت سازمان جوانان ادامه فعاليت داشته و پس از آن نيز به عضويت سازمان داوطلبان جمعيت هلال‌احمر در آيند.

 

ماده(5) : ساختار شاخه دانش اموزي هلال‌احمر در هر واحد آموزشي

5-1- تعداد اعضاي شاخه:

حداكثر اعضاي مورد نياز براي تشكيل شاخه دانش آموزي هلال‌احمر در هر واحد آموزشي 47 نفر مي باشد . اعضا پس از كسب شرايط عضويت در چهار گروه تحت عناوين مربوط سازماندهي مي شوند.

5-2- تعداد اعضاي گروه :

يك گروه كامل 11 نفر است كه سرگروه آن عضو شوراي اجرايي شاخه بوده و توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود. سرگروه مي تواند يك نفر را از بين اعضاي گروه به عنوان معاون گروه انتخاب نمايد.

5-3- نحوه تشكيل گروه:

پس از طي مراحل عضويت تعداد 10 نفر اول هر واحد اموزشي كه به عضويت شاخه در آمده اند، تحت عنوان گروه « تسكين آلام بشري » سازماندهي شده و به همراه سرگروه به فعاليت خواهند پرداخت وهرگاه تعداد اعضاي گروه از 11 نفر تجاوز نمايد تا 21 نفر جزو همان گروه اول محسوب مي شوند . به محض آنكه تعداد اعضاي گروه به 22 نفر رسيد ، 11 نفر دوم از آنها جدا شده و گروه دوم را تحت عنوان « گروه صلح ، دوستي و تفاهم » تشكيل مي دهند . ساير گروهها به همين منوال تشكيل خواهند شد .

تبصره : هرگاه يكي از اعضاي شاخه يك واحد اموزشي به مدرسه ديگري منتقل شد كه در آنجا نيز شاخه دانش اموزي هلال‌احمر باشد به عضويت آن شاخه پذيرفته مي شود.

 

«ساختار شاخه دانش آموزي هلال‌احمر براي هر واحد آموزشي»

ماده (6) : مربي

مربي هلال‌احمر فرد داوطلبي است كه بدون هيچگونه چشمداشتي ، هدايت فعاليتهاي شاخه را به عهده گرفته و با همكاري مدير و اعضا نسبت به تشكيل شاخه دانش آموزي هلال‌احمر در واحد آموزشي اقدام مي‌نمايد . مربي ، توسط كارشناس هلال‌احمر در سازمان دانش آموزي از بين همكاران جوان و علاقمند فرهنگي انتخاب و جهت صدور حكم مربيگري به مسئولين سازمان دانش آموزي منطقه يا شهرستان معرفي مي شود .

6-1- وظايف مربي:

- عضوگيري از داوطلبان علاقمند به عضويت در شاخه دانش آموزي هلال‌احمر

- سازماندهي اعضا در گروهها و تيمهاي سازماني مطابق مفاد اين آيين نامه

- تمهيد لازم در تشكيل جلسات مجمع عمومي اعضا و حضور فعال در جلسات آن

- اهتمام لازم در برگزاري انتخابات شوراي اجرايي و تشويق اعضا به حضور فعال در انتخابات

- هماهنگي براي انجام فعاليتها در مدرسه وهمكاري در اجراي برنامه ها

- شركت در همايش اعضا و مربيان و همراهي اعضا در فعاليتهاي خارج از مدرسه

 - تلاش براي تهيه مكان و امكانات لازم براي فعاليتهاي هلال‌احمردرمدرسه

- تشكيل كلاسهاي اموزشي براي اعضا مطابق با دستورالعمل آموزشي سازمان جوانان

- شركت در كلاسهاي آموزشي مربيان هلال‌احمر مطلبق با دستورالعمل آموزشي سازمان جوانان

- تلاش در تهيه نشريات و جزوات و نوارهاي آموزشي براي استفاده اعضا

- شركت اعضا در فعاليتهاي جمعي نظير بازديدها ، اردوها ، همايشها و... و همراهي آنان در برنامه هاي جمعي

- آشنا نمودن دانش آموزان و افراد غير عضو با فعاليتهاي جمعيت وسازمان

- تلاش در جهت جلب كمك و مساعدت افراد خير و نهادها به منظور رفع نياز دانش آموزان مستمند

- دريافت اعتبار مالي از كارشناس هلال‌احمر براي انجام هزينه در فعاليتهاي مربوط به شاخه

- ارائه اسناد هزينه مطابق بخشنامه مالي سازمان به كارشناس هلال‌احمر

- ثبت فعاليتها و ارائه گزارش عملكرد به كارشناس هلال‌احمر و مسئولين ذيربط

 

6-2- مجمع مربيان:

به منظور ايجاد همكاري بيشتر بين مربيان و استفاده از تجارب آنان براي تهيه طرحها و تنظيم برنامه و فعاليتهاي ساليانه سازمان و تبادل نظر درباره پيشرفت امور جاري «مجمع مربيان » شاخه دانش آموزي هلال‌احمر شهرستان با حضور افراد ذيل تشكيل مي شود .

- كليه مربيان شاخه دانش آموزي هلال‌احمر واحدهاي آموزشي مقاطع راهنمايي و متوسطه

- كارشناس هلال‌احمر كه به عنوان ناظر در جلسات مجمع شركت دارد.

 

تبصره (1) جلسات مجمع مربيان حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل خواهد شد.

تبصره (2) مجمع مربيان جهت اداره جلسات از بين خود يك نفر رئيس ، يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب مي نمايد.

تبصره (3) مجمع مربان مي تواند از مسئولين آموزش وپرورش ف سازمان دانش آموزي ، جمعيت هلال‌احمر واعضاي شوراي جوانان جمعيت براي شركت در جلسات مجمع دعوت به عمل آورده و از نظريات و تجارب آنان استفاده نمايد.

 

6-3- وظايف مجمع مربيان:

- تهيه و تنظيم پيشنهادات لازم براي پيشرفت امور مربوط به سازمان جوانان و ارائه آن به شوراي جوانان جمعيت شهرستان

- ارائه پيشنهادات لازم در خصوص برنامه هاي ساليانه شاخه دانش آموزي هلال‌احمر

- رسيدگي به طرحها و پيشنهاداتي كه از سوي سرگروههاي سازماني ارائه مي شود.

- تقسيم مربيان در كميسيونهاي مختلف و شركت آنان در انجام كارهاي عمومي سازمان جوانان

- فراهم كردن تسهيلات لازم براي تشكيل اردوها ، بازديدها و برنامه هاي جمعي

 

ماده (7): خط مشي اجرايي گروه­ها:

7-1- خط مشي عمومي گروه هاي چهارگانه در جهت ارائه خدمات امدادي:

آمادگي براي مقابله با سوانح ونيز ارائه خدمات امدادي در حوادث طبيعي و غير مترقبه در كنار انجام خدمات عام المنفعه  به عنوان يكي از دو وظيفه اصلي سازمان جوانان از وظايف عمومي همه اعضاي متشكل در گروه­­ها محسوب مي گردد.

خط مشي اجرايي آنان در اين خصوص عبارتست از:

- ارائه كمكهاي اوليه به مصدومين و آسيب ديدگان از حوادث

- شركت فعال در عمليات امداد و نجات با آمادگي قبلي از طريق فراگرفتن آموزشهاي تخصصي و امدادي لازم

- كمك رساني به آسيب ديدگان از طريق جمع آوري و توزيع كمكهاي مردمي با حضور در مناطق آاسيب ديده

- حضور فعال در مانورهاي امدادي جمعيت

- آمادگي براي امدادرساني در عرصه هاي بين المللي

 

7-2- خط مشي اختصاصي گروههاي چهارگانه در جهت ارائه خدمات عام المنفعه:

ارائه خدمات عام المنفعه يكي از دو وظيفه اساسي سازمان جوانان است كه اعضاي متشكل در گروههاي چهارگانه با توجه به اهداف جمعيت و تحت عنوان گروه مربوطه داراي خط مشي اختصاصي به شرح ذيل  مي باشند.

(الف) خط مشي اجرايي گروه تسكين آلام بشري :

- شناسايي و ارتباط با مراكز خدماتي و حمايتي مرتبط با نيازمندان ، آسيب ديدگان و بيماران خاص

- شناسايي افراد يا خانواده هاي آسيب پذير در زمينه هاي مختلف ( شامل افراد بي بضاعت ، بيماران ، ايتام و ... )

- ارائه خدمات اجتماعي در جهت تسكين آلام بشري آوارگان ، پناهندگان مرضي و معلولين

- معرفي روشهاي زندگي مسئولانه به جوانان در قبال دردها ، مصائب ، رنجها و مشكلات مردم

- تلاش براي رفع معضلات اجتماعي جوانان و جامعه از قبيل اعتياد ، فرار جوانان از خانواده و ...

- التفات به حساسيتهاي روحي ورواني نيازمندان در زمان ارائه خدمات اجتماعي با توجه به اصل كمك بدون منت در جهت حفظ حرمت و شأن انساني

(ب ) خط مشي اجرايي گروه تأمين احترام انسانها :

- حفظ حرمت و شأن انساني افراد ، بدون هرگونه تبعيض اعم از رنگ ، نژاد ، جنس ، زبان ، سن و...

- بزرگداشت خاطره فداكاريها و ايثارگري شهدا ، جانبازان ، آزادگان و امدادگران و تكريم از خانواده­هاي آنان

- برقراري ارتباط با دانشمندان ، فرزانگان ، اقشار و صنوف خدمتگزار و افرادنيكو كار و خير به منظور تقدير و تكريم از ارزشهاي انساني و معنوي آنان

- تلاش براي حفظ حرمت و تأمين احترام اسراي جنگي و دفاع از حقوق حقه آنان و مخالفت با هرگونه شكنجه ، مجازات و يا رفتارهاي ضد انساني و تحقير آميز با آنان

- بازديد و دلجويي از خانواده هاي زندانيان به طور عموم و تلاش در رفع مشكلات آنان

- تشويق جوانان به الگو پذيري در رفتار ومنش انساني و تأسي به الگوهاي متعالي (اسوه هاي حسنه ) و بهره گيري از تجارب آنان در ايجاد فضاي معنوي و انساني در جامعه

- معرفي الگوهاي مناسب زندگي در خلال غم وشادي ، شكست و پيروزي ، بيماري و سلامت و سختي و آساني

 

(ج) خط مشي اجرايي گروه حمايت از زندگي و سلامت انسانها

- كمك به امر بهداشت جسمي و رواني جوانان و جامعه

- كمك به امر بهداشت اردوگاههاي آوارگان و مناطق آسيب ديده از حوادث

- تلاش درجهت توسعه فضاهاي سبز و كمك به امر درختكاري

- تلاش در جهت حفظ محيط زيست

- اشاعه ورزش خصوصاً ورزش همگاني

- كمك به امر پيشگيري از بيماريهاي واگيردار مانند : ايدز ،هپاتيت و بيماريهاي خاص

- معرفي شيوه هاي كسب و كار و تلاش با ارائه مشاوره شغلي و معرفي مشاغل و حرف گوناگون براي اعضاء در جهت ايجاد شور ونشاط براي تلاش وسازندگي مفيد و پرهيز از بيكاري و نيفتادن به دام اعتياد و فساد

 

( د ) خط مشي اجرايي گروه صلح ودوستي و تفاهم:

- تلاش براي ايجاد وفاق و همدلي بين افراد ، اقوام و گروههاي مختلف با برگزاري مراسم پيمان دوستي وبرادري

- ايجاد رابطه دوستانه و صميمانه بين جوانان عضو و همسالان آنان در داخل و خارج كشور به منظور تعميم و تقويت روحيه سلم وصفا

- ارتباط با گروههاي مدافع صلح جهاني براي تقويت همدلي و همنوايي و همراهي در جهت همزيستي و حيات مسالمت اميز و حفظ و حراست از صلح و امنيت جهاني

- معرفي آثار سوء تعصبات جاهلانه و كينه توزانه و اختلاف و كدورتهاي قومي ، قبيلگي و تلاش براي حل آنها

- ترويج فرهنگ صلح ودوستي در جامعه از طرق گوناگون مانند برنامه هاي ورزشي ، برگزاري نمايشها ، راهپيمايي ، فعاليتهاي هنري و ...

- اشاعه اصول تعاون و نيكو كاري بين مردم

- تبليغ صفات پسنديده و اخلاق شايسته در جهت تقويت دوستي

- معرفي شيوه هاي حفظ حرمت ، حقوق و وظايف دوستان نسبت به يكديگر

- ترويج روحيه همبستگي ، سازگاري و اتفاق جمعي در جامعه

- شناسايي و استفاده از ميراث فرهنگي ايران وجهان در جهت صلح ودوستي و تفاهم

 

ماده (8): ارتقاء عضويت

ارتقاء عضويت با كسب شرايط عمومي و اختصاصي به ترتيب ذيل حاصل مي گردد:

8-1- شرايط عمومي براي ارتقاء و تبديل عضويت عادي به فعال:

- سپري شدن حداقل 2 سال از مدت عضويت عادي

- ارائه حداقل يك خدمت برجسته از قبيل رشادت ، ايثارگري و يا اجراي طرح علمي – كاربردي در راستاي اهداف جمعيت

- تأييد مسئولين ذيربط

تبصره: سوابق عضويت در دوران تحصيلي قبل از هر مقطع تحصيلي و يا در شاخه آزاد سازمان جوانان به سابقه عضويت

8-2- شرايط اختصاصي براي تبديل عضويت عادي به فعال:

- شركت در حداقل 70% فعاليتهاي بشر دوستانه امدادي و عام المنفعه استاني در طول مدت عضويت

- شركت در حداقل 50% فعاليتهاي بشر دوستانه امدادي و عام المنفعه كشوري در طول مدت عضويت

- گذراندن كليه دورهاي آموزشي سازمان

8-3- شرايط ارتقاء عضو فعال به عضو ويژه:

- سپري شدن حداقل پنج سال از عضويت فعال

- گذراندن كليه دورهاي آموزشي سازمان و همچنين دوره امداد تكميلي (در حد مربيگري)

- تسلط به يكي از زبانهاي خارجي(ترجيحاً عربي يا انگليسي)جهت شركت در فعاليتهاي بين المللي

- آشنايي كامل به فعاليتهاي امدادي و توانايي در اداره و بكارگيري گروهها و تيمهاي امدادي در صحنه حادثه

- حضور فعال و مستمر در كليه فعاليتهاي بشر دوستانه استاني و توانايي در بكارگيري و هدايت گروهها و تيمها در برنامه­هاي عام المنفعه

- شركت در حداقل 70% فعاليتهاي بشر دوستانه كشوري در طول مدت عضويت

- ارائه راهكارهاي نوين اجرايي براي برنامه­ها و طرحها(به ازاي هرسال عضويت يك طرح جديد)

 

ماده (9): كارت عضويت

9-1-كارت عضويت نشانگر هويت عضو در سازمان جوانان است كه متناسب با هر شاخه فعاليت و رده عضويت صادر مي شود.

 

9-2- نحوه دريافت كارت عضويت :

اعضاي شاخه با سازماندهي در گروه هاي مربوطه و كسب تعاليم لازم و احراز شايستگي ،باقرائت سوگند نامه عضويت وفاداري خود را در جهت تلاش براي تحقق هدفهاي سازمان اعلام داشته و به عضويت عادي سازمان پذيرفته مي شوند و پس از آن براي آنه كارت عضويت صادر مي شود.

 

9-3- مدت اعتبار كارت :

كارت عضويت داراي يكسال اعتبار بوده كه هر ساله پس از انتخابات و سازماندهي جديد ومتناسب با رده عضويت تمديد مي گردد. هر عضو در صورتيكه بيش از 6 ماه بدون دليل موجه ارتباط خود را با سازمان قطع نمايد و يا به هر دليل از عضويت در سازمان حذف گردد كارت او از درجه اعتبار ساقط مي شود.

 تبصره : اعضا پس از دريافت كارت عضويت مي توانند علائم سازمان جوانان هلال‌احمر را بر روي لباس خود بكار ببرند.

 

ماده (10) : سوگند نامه عضويت  

« من به عنوان عضو سازمان جوانان هلال‌احمر به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم تا با در پيش گرفتن طريق مهرورزي و نوع دوستي براي تسكين آلام بشري و تأمين احترام انسانها از هيچ تلاشي فروگذار ننمايم . من با احترام به اصول اساسي صليب سرخ و هلال‌احمر با خداي خود پيمان مي بندم ، صداقت وراستي را سرلوحه اعمال خويش قرار دهم وبراي برقراري دوستي وتفاهم و صلح پايدار ميان ملتها بكوشم . من به عنوان عضوي وفادار به ارزشهاي والاي انساني سوگند ياد ميكنم كه با تأسي از فداكاريها واز خود گذشتگيها ي انسانهاي بزرگ، از زندگي و سلامت انسانها حمايت نمايم ودر اين راه بدون هيچگونه تبعيضي به همه آنان ياري رسانم . خداوندا مرا توفيق ده تا به پيماني كه با تو بسته ام در همه احوال وفادار بمانم ».

 

ماده (11): لباس اعضا

11-1- لباس اعضا به صورت متحدالشكل در سازمان جوانان استفاده مي شود كه به تناسب شاخه هاي فعاليت متنوع مي باشد.

11-2- تركيب ورنگ لباس اعضا به پيشنهاد رئيس سازمان جوانان به تصويب شوراي عالي جوانان جمعيت خواهد رسيد.

11-3- كليه اعضاي فعال و ويژه كه سمت دبير يا سر گروهي را در كانون دارا مي باشند ، موفق به دريافت لباس مي شوند.

 

ماده (12): حق عضويت

 با توجه به اينكه عضويت در سازمان جوانان هلال احمر جنبه داوطلبانه دارد به منظور آماده ساختن اعضا براي توسعه مشاركت آنان در فعاليتهاي امدادي و عام المنفعه، داوطلبان جوان مي­توانند به اختيار خود و بدون هيچ اجبار ساليانه مبلغي به عنوان حق عضويت پرداخت نمايند.

تبصره: مبلغ عضويت پرداختي توسط عضو هر ساله با شاخه عضويت و مقاطع تحصيلي طي بخشنامه مالي جمعيت به شعب جمعيت ابلاغ خواهد شد.

 

ماده(13):خدمات رفاهي اعضا:

سازمان در قبال عضويت داوطلبانه به منظور ارج نهادن تلاشها و خدمات ارزنده براي اعضا تسهيلاتي فراهم مي­آورد. اين تسهيلات طبق ضوابط خاص و با توجه به نوع عضويت ، شاخه فعاليت و سمت عضو به طرق و مناسبتهاي مختلف در اختيار عضو قرار مي­گيرد.

 

ماده (14): ساير موارد

1- تصميمات و مصوبات گروه­­ها ، مجمع عمومي و شوراي اجرايي كه بر اساس اين آيين نامه تشكيل مي شوند نبايد با اساسنامه ، آيين نامه و دستورالعمل هاي جمعيت هلال‌احمر و آموزش و پرورش مغايرت داشته باشد.

2- دستورالعملهاي مربوط به فعاليت اعضا در خصوص جذب و سازماندهي ، آموزش ، امور فرهنگي ، اجتماعي و ... به طور جداگانه توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

3- مواردي كه در اين آين نامه مسكوت مانده است حسب مورد توسط سازمان جوانان جمعيت تهيه و ابلاغ مي شود .

4 – در كليه واحد­هاي آموزشي شاخه دانش­آموزي لازم است محلي براي فعاليتهاي كانون مشخص شود تا اعضا تحت عنوان شاخه دانش­آموزي هلال احمر  فعاليت هاي خود را درآنجا متمركز نمايد . اولويت تشكيل شاخه دانش­آموزي براي واحدهايي خواهد بود كه مكاني به منظور استقرار آن اختصاص دهند.

 

اين آيين نامه در (14)ماده و(18) تبصره تصويب و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي باشد.

  

 

شنبه 28 دي 1398
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.