ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

  اتحادیه    کمينه 

موقعیت شما: معاونت ها > معاونت امور جوانان > جذب و سازماندهي > كانونها > شاخه دانشجويي
  اتحادیه    کمينه اساسنامه‌ كانون دانشجويي هلال‌احمر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

 

ماده (1) : تعريف

 كانون دانشجويي هلال‌احمر كه در اين اساسنامه كانون ناميده مي شود ، نهادي دانشجويي ، غير سياسي و غير دولتي است كه در جهت تلاش براي تسكين آلام بشري ، تأمين احترام انسانها ، كوشش در برقراري دوستي و تفاهم و صلح پايدار ميان ملتها و همچنين حمايت از زندگي و سلامت انسانها ، در قالب ضوابط اين اساسنامه به منظور تحقق اهداف سازمان جوانان جمعيت هلال‌احمر ( كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود ) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور تشكيل مي شود.

 

ماده (2) :اهداف

الف ) جذب وتربيت دانشجويان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادي و اجتماعي مورد نياز جامعه به ويژه هنگام بروز حوادث طبيعي و غير مترقبه

ب) تقويت حس مشاركت جويي و نيكو كاري در بين جوانان دانشجو وكمك به وفاق وهمدلي بينقشر دانشگاهي با اقشار مختلف جامعه به ويژه اقشار نيازمند و آسيب ديده

ج ) همكاري در امر گفتگوي تمدنها و فرهنگها

د) توسعه مشاركت دانشجويان در تصميم سازيها ، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوط به سازمان

ه)كمك به امر سلمت جامعه و دفاع از ارزشهاي الهي و انساني

و ) بستر سازي مناسب در جهت تداوم و استمرار همكاري دانشجويان با هلال احمر پس از فراغت از تحصيل

ز) كوشش در جهت تبيين و شناساندن وظايف و هدفهاي انساني جمعيت هلال احمر از طريق برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهي

ح) همكاري داوطلبانه درفعاليتهاي فوق برنامه براي دانشجويان ونيز برنامه هاي خدمات بهداشتي ودرماني براي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي

 

ماده (3) :وظايف

الف) عضو گيري از بين دانشجويان داوطلب

ب) برنامه ريزي جهت آموزش دانشجويان و آماده نمودن آنان براي شركت در عاليتهاي امدادي ، اجتماعي ، فرهنگي و خدمات عام المنفعه و ساي برنامه هاي سازمان

ج ) انتخاب و آموزش مربيان از بين دانشجويان علاقمند دانشگاه بر اساس برنامه آموزشي سازمان

د) ارائه خدمات اجتماعي به دانشجويان در چارچوب اهداف و برنامه هاي سازمان

ه ) جلب همكاري مردم ونهادها از طريق شناساندن اهداف و معرفي فعاليتهاي جمعيت هلال احمر

و) برنامه ريزي و اجراي طرحهاي مشترك علمي و پژوهشي به منظور تبيين هدفها و برنامه هاي سازمان با توجه به تحولات فرهنگي ، اجتماعي با رويكرد روحيه كار وتلاش

ز) بررسي و برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از توانايي و استعداد دانشجويان در گسترش فرهنگ صلح ، تفاهم و ديگر ارزشها و مفاهيم والاي انساني و الهي

ح ) برگزاري فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي

 

ماده (4) : اركان

- مجمع عمومي

- شوراي اجرايي

- دبيركانون

 

4-1- مجمع عمومي:

اين مجمع كه متشكل از اعضاي كانون است با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

وظايف مجمع عمومي :

الف ) انتخاب اعضاي شوراي اجرايي و علي البدل كانون

ب) استماع گزارش فصلي كانون كه توسط دبير و يا اعضاي شورا ارائه مي گردد.

ج ) بررسي عملكرد كانون و ارائه طريق در خصوص فعاليتها

 

تبصره – مجمع عمومي سه بار در سال تشكيل خواهد شد . بار اول در نيمه اول آبانماه كه علاوه بر موارد فوق به باز سازي اعضا و گروه بندي و سازماندهي اعضا جديد و برگزاري انتخابات خواهد پرداخت ، بار دوم در نيمه دوم بهمن و بار سوم در ارديبهشت مصادف با هفته هلال احمر

 

4-2- شوراي اجرايي :

 جمعي است متشكل از 5 نفر از اعضاي اصلي كه براي مدت يكسال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.

تبصره (1) اعضاي علي البدل شوراي اجرايي 2 نفر مي باشند كه توسط مجمع عمومي انتخاب و نفر اول آنان عضو هيئت نظارت كانون است .

تبصره (2) جلسات رسمي شوراي اجرايي هر 15 روز يكبار و با حضور حداقل سه عضو كه يكنفر آنها دبير مي باشد تشكيل و تصميمات آن با تصويب اكثريت حاضرين معتبر خواهد بود . اعضاي علي البدل بدون حق راي مي تواند در جلسات رسمي شورا حضور داشته باشند.

تبصره (3) به منظور تجديد فعاليت كانون ونظارت بر عضو گيري و برگزاري انتخابات ، مجمع كانون در اولين جلسه ، از بين خود سه نفر كه نامزد عضويت در شوراي اجرايي نباشند را به عنوان كميته اجرايي برگزاري انتخابات تعيين مي نمايد كه پس از انجام انتخابات و تشكيل شوراي اجرايي كانون به كار آنان پايان داده مي شود.

تبصره (4) هريك از اعضاي شوراي اجرايي موظفند به عنوان سرگروه مسئوليت يكي از گروههاي كانون را بپذيرند و در خصوص عملكرد گروه تحت سرپرستي خود در قبال شوراي اجرايي و مسئولين ذيربط پاسخگو باشند.

تبصره (5) كانون در واحدهايي كه تشكيل شده است مشمول انحلال نمي گردد ، اما در صورت تخطي جمعي و يا مغايرت تصميمات شوراي اجرايي با اساسنامه سازمان مراتب توسط هيئت نظارت بررسي ودر صورت اثبات تخلف بنا به پيشنهاد معاون امور جوانان استان ويا معاونت دانشجويي دانشگاه مربوطه و تائيد مديرعامل استان ، شوراي اجرايي تا برگزاري انتخابات مجدد مجمع عمومي تعطيل وبا نظر افراد مذكور وتأييد مديرعامل جمعيت استان يك نفر از اعضاي شوراي اجرايي سابق در شوراي اجرايي جديد با پيشنهاد معاونت دانشجويي دانشگاه مربوط و تأييد مدير عمل جمعيت استان بلامانع است.

 

وظايف شوراي اجرايي :

الف) انتخاب و پيشنهاد دو نفر از اعضاي شوراي اجرايي كانون به منظور انتخاب يك نفر از انها به عنوان دبيركانون

ب)تصويب برنامه پيشنهادي گروههاو تهيه تقويم اجرايي فصل اينده كانون با توجه به مصوبات مجمع عمومي مطابق با برنامه هاي سازمان

ج)تدوين عملكرد اعضا و فعاليت گروهها

د) تهيه برنامه هادر جهت تحقق اهداف كانون

ه) نظارت بر سازماندهي گروهها

و)برنامه ريزي براي عضوگيري از بين داوطلبان و انجام امور جاري كانون با تقسيم مسئوليت بين اعضاي شورا

ز) همكاري با مسئولين جمعيت و برنامه ريزي جهت حضور فعال در برنامه ها وجلسات سازمان جوانان

ح ) تهيه گزارش عملكرد كانون به منظور ارائه به مجمع عمومي و مسئولين ذيربط وبرنامه ريزي در جهت تشكيل جلسات مجمع عمومي

4-3-دبيركانون:

دبيركانون فردي است كه از بين دو نفر اعضاي شوراي اجرايي و با راي اكثريت نسبي اعضاي آن شورا تعيين شده وپس از تأييد معاون امور دانشجويي و معاون امور جوانان جمعيت جهت دريافت ابلاغ دبيري به مدير عامل جمعيت استان معرفي مي گردد.

تبصره: از بين دو نفر منتخب شوراي اجرايي براي دبيري كانون، نفردوم به عنوان جانشين دبير خواهد بود.

 

وظايف دبيركانون:

الف) اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي به عنوان مسئول اجرايي كانون

ب)ايجاد هماهنگي و ارتباط بين سازمان جوانانف دانشگاه وشوراي اجرايي كانون

ج) دريافت اعتبار تنخواه مالي از مسئولين جمعيت و هزينه آن با هماهنگي شوراي اجرايي ومعاون امور جوانان جمعيت در قالب برنامه هاي مصوب

د) نظارت برهزينه اعتبارات تنخواه گروهها و ارائه گزارش عملكرد مالي كانون به جمعيت

ه ) پيگيري برنامه ها و فعاليتهاي مختلف گروهها و نظارت برحسن اجراي انها

و) ايجاد هماهنگي بين فعاليت گروهها و ارتباط مستمر با سرگوهها و اعضا

ز) تعيين زمان جلسات شورا ، تشكيل جلسات و حضور فعال درآنها

ح) اهتمام به تشكيل جلسات مجمع عمومي با همكاري اعضاي شوراي اجرايي و هماهنگي مسئولين ذيربط

ط) ارائه برنامه هاي كانون به جمعيت جهت تصويب در شوراي جوانان جمعيت ودريافت برنامه هاي مصوب كانون از مسئولين جمعيت ، جهت اجرا در محيط دانشگاه

ي)ارائه گزارش فعاليتهاي كانون به جمعيت و معاونت دانشجويي دانشگاه در پايان هر نيم سال تحصيلي

ك) پاسخگويي در قبال حسن اجراي فعاليتهاي كانون به سازمان جوانان ، معاونت دانشجويي ، شوراي اجرايي و اعضا

تبصره :اعتبار فعاليتهاي كانون از سوي جمعيت هلال احمر در قالب برنامه هاي مصوب به حسابي كه تحت عنوان فعاليت شاخه دانشجويي مفتوح مي گردد واريز مي شود و مطابق بخشنامه مالي كانون به صورت تنخواه گردان پرداخت بابت هزينه هاي كانون در اختيار دبير كانون قرار مي گيرد و فاكتور هزينه پس از تأييد معاون امور جوانان در استان و يا رئيس شعبه در شهرستان توسط دبير كانون به جمعيت تحويل مي شود.

 

ماده (5) : نظارت

به منظور انجام وظايف مقرر در اساسنامه ، آيين نامه عضويت و مقررات مربوط به كانون ، هيئت نظارت در هر كانون با تركيب و شرح وظايف زير تشكيل مي شود:

5-1- تركيب هيئت نظارت كانون :

الف ) نماينده معاون دانشجويي دانشگاه

ب) نماينده معاون امور جوانان جمعيت

ج ) اولين عضو علي البدل منتخب مجمع عمومي كانون

 

5-2- وظايف هيئت نظارت كانون:

الف)تهيه گزارش از نحوه عملكرد كانون وتسليم ان به مسئولين جمعيت و دانشگاه

ب) بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش ارائه شده شوراي اجرايي به مجمع عمومي

ج) در صورت لزوم شركت در جلسه شوراي اجرايي بدون حق راي

د ) پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده به شوراي جوانان شهرستان يا استان

تبصره- هيئت نظارت حق دخالت در امور اجرايي كانون ندارد.

 

ماده (6) : شرايط عضويت

- دانشجوي دانشگاه مربوط باشد.

- اساسنامه كانون را پذيرفته باشد.

 

تبصره (1) عضويت در كانون مطابق با ماده (6) اساسنامه جمعيت هلال احمر مي باشد كه به استناد آن «هركس از زن و مرد و كوچك وبزرگ بدون ملاحظات سياسي ، مذهبي ، نژادي وبا رعايت اين اساسنامه مطابق آيين نامه عضويت جمعيت مي تواند عضو جمعيت گردد»

تبصره (2) تخطي از مفاد اساسنامه و آئين نامه كانون موجب لغو عضويت مي گردد. و چگونگي اين امر و تشخيص آن به عهده شوراي اجرايي كانون خواهد بود كه نظر انان پس از تائيد هيئتي متشكل از معاون دانشجويي دانشگاه ، معاون امور جوانان جمعيت استان و دبير كانون ، به صورت شفاهي توسط دبير كانون به عضو اعلام مي شود.

تبصره (3) شوراي اجرايي كانون مواردي از تخلفات اعضا را كه از طريق معاون دانشجويي ويا معاون امور جوانان جمعيت استان دريافت مي دارد ، در جلسه رسمي شورا بررسي و نظر خود را به هيئت سه نفره در تبصره (2) همين ماده اعلام مي نمايد.

تبصره (4) براي عضويت در شوراي اجرايي كانون عدم سابقه محكوميت قطعي در كميته انضباطي دانشگاه مربوط ضروري مي باشد.

ماده (7) :فعاليت كانون

مطابق اساسنامه جمعيت هلال احمر بوده و حق موضع گيري سياسي ندارد.

 

ماده (8) :

اين اساسنامه در (8) ماده ، (8) بند و (13) تبصره تنظيم و براي كليه دانشگاهها و شعب جمعيت هلال احمر لازم الاجرا  مي باشد.

 

 

 

شنبه 28 دي 1398
  اتحادیه    کمينه 

 

 

 

 

 

 

    کمينه 
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.